املای آموزشی

حرفی که دانش آموزان درآن اشکال دارند رابزرگ وتوخالی نوشته ،بعد دانش-

 آموزان کلماتی رامی نویسند که آن حرف رادارد.حرف موردنظراگربارنگ دیگری

نوشته شود بهتراست،مانند:

 

                       ض

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 15:46  توسط زلیخااحمدیان  | 

املای آموزشی پایه ی سوم

املای آدرسی:املای که دانش آموزان ازنوشتن آن لذّت می برند.دانش آموزان کتاب خود

رابازکرده وکلمه ای راکه مد ّنظرمان است به آن ها آدرس می دهیم.

-1به سطرهای متن خیابان وبه کلمه های هرسطرکوچه می گوییم.

   2-درخیابان ....درکوچه .....قبل یابعداز.......است.

مثلا" متن:

سنجاقک گفت:((به دوستانت بگووقتی به جنگل می آیندآشغال هاراداخل

کیسه ی زباله بریزند.به لانه ی پرندگان ولانه ی مورچه هاوکندوی عسل

کاری نداشته باشند.))درخت گفت((به آن هابگوکنارمن آتش روشن نکنند

وروی تنه ی من یادگاری ننویسند.))

مورچه گفت:((به پدرومادرشان هم بگوکه بادودخودروهاوسیگارهوای جنگل

راآلوده نکنند.))

رضاکه از شنیدن این حرف ها واقعا" ناراحت شده بودهمه ی حرف های

سنجاقک ومورچه ودرخت را کنارنقّاشی اش نوشت.

                                ------------------------

آدرس:

خیابان اوّل،کوچه ی چهارم (دوستانت)

خیابان اوّل،کوچه ی دهم بعد ازمی آیند(آشغال ها)

 

 

 

 

                                                                          ((   به امیدموفقیّت شما))
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 15:42  توسط زلیخااحمدیان  | 

املای آموزشی پایه ی سوم

کامل کردن متن:یک متنی نوشته می شودوبعضی ازکلمات رادرآن نمی نویسیم تا

دانش آموزان متن راکامل کنند.

1-متن کامل ،خوانده می شود.

2-متن املای نوشته شده ،به دانش آموزان داده می شودتاجاهای خالی راپرکنند.

فصل بهاربود.رضاکنارپنجره           بودوداشت جنگل سرسبزرابادرختان           وگل های زیبا       

نقّاشی می کرد.روی یکی ازگل ها               قشنگی کشیدوزیریک درخت مورچه های        را

نقّاشی کرد.بعدبامدادرنگی هایش جنگل            راسبزکردوآسمان جنگل راهم رنگ آبی زد.رضا

می خواست دفترنقّاشی را             که ناگهان       شنیداطرافش را نگاه کرد.صداازدفتر      بود

رضادفترنقّاشی اش رابازکرد.مورچه ی            که زیردرخت بودگفت))آهای ،         کجاست؟

داشتی مراله می کردی.))

رضاگفت))              می خواهم.))مورچه گفت))من ودوستانم              ازاین جنگل برویم.))

رضانگاهی به           سرمورچه انداخت.مورچه های کوچک             رابرداشته آماده ی رفتن

بودند.رضا         :((ولی من نمی خواستم شمارا           کنم.حالا می شود           که چرامی –

خواهیدازاین جابروید؟))

یکی ازمورچه ها،            رازیردرخت نشان دادوگفت:((دیروز            که این جاآمده بودند

لانه ی مارا             کردند.این جادیگرجای زندگی کردن نیست.))

 

 

 

                                                                                                              (( موفّق باشید))
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 15:39  توسط زلیخااحمدیان  | 

چندراهکاربرای تقویت املا

 

-باغلط های املا جمله بسازند.

-هم خانواده ی آن رابنویسند.

-مترادف آن رابنویسند.

-متضادآن رابنویسند.

-درمتن املای بعدی غلط های املا گنجانده شود.

-غلط املا رانوشته،حرفی راکه غلط نوشته بارنگ دیگری بنویسد.

-غلط های املا که مشخّص می شود صحیح آن بارنگ دیگربالای آن نوشته شود.

-املادرصفحه ی دیگرپاکنویس وغلط املا بارنگ دیگرنوشته شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 15:34  توسط زلیخااحمدیان  | 

چندوسیله ی آموزشی

 

-سی دی آموزشی آریا(کتاب گویا) تمام دروس پایه ازاوّل تاپنجم

-کارت های جانوران

-بازی وریاضی(آموزش سریع وآسان چهارعمل اصلی درپایه های اول تاپنجم)کاربرد دارد.

-چرتکه افقی عمودی برای آموزش خواندن اعدادوارزش مکانی اعدادوضرب

-تابلوی میخی وکش برای آموزش اشکال هندسی(ضلع،قطر)

-چارت برای آموزش خاصیت های ضرب(توزیع پذیری،شرکت پذیری،جابجایی)

پایه های دهتایی ،صدتایی کوئیزنر ومیله های پلاستیکی برای شمارش وخواندن اعداد

-پازل برای آموزش ضرب وجمع های اساسی نوع اول ودوم

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 15:30  توسط زلیخااحمدیان  | 

یکی ازواژه های زبان آموزی(درک وفهم)برای افزایش آن ،این فعالیت

مفیداست:

داستانی برای دانش آموزان خوانده می شود،باتوجّه به داستان مواردزیرانجام می شود.

الف)کلمه ها وترکیباتی که برای نخستین باردراین داستان با آن هاآشنا شدی.

کلمه(ویاترکیب )

       معانی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درموردمعنای هرکلمه لااقل یکی ازفعالیت های زیرراانجام بده.

1-بادوستان خودگفت وگوکن.

2-باپدرومادرت بحث کن.

3-درستی آن راباآموزگارت کنترل کن.

4-بامراجعه به لغت نامه ،فرهنگ نامه ویادایره المعارف،اطّلاعات بیشتری به دست آور.

ب)نقشه ی داستان

شخصیت های اصلی وفرعی داستان    

                                                 

حوادث ورویدادها                  

 

مکان                                  

 

زمان

 

ج)فعالیت

1-انتهای داستان راعوض کنید.                                            2-به نظرشما................

دانش آموزبااستفاده ازبازخوردهای پیوسته،هدفمند،متنوع،توصیفی وساده وقابل فهم معلّم

پی می بردکه درچه وضعیتی قراردارد؟وچه فعالیت هایی رابایدانجام بدهد؟

 

نمونه ای ازاین بازخورد

امروزموفق شدی نشانه ی ..............رابه درستی بخوانی وبنویسی.

بوی گل یاس وریحان ازخواندن ..............پیچید.

تلاش ودقّت شما موجب شدتاکم تراشتباه داشته باشی .آفرین

توانایی شما درجمله نویسی خیلی بهترازقبل شده است.

خط شما خوانا وزیباست.

مسآله ریاضی............راخیلی خوب حل نموده اید.

درنوشتن .................مهارت قابل تحسین داری.

دقّت وعلاقه ی شمادر.........قابل تقدیراست.

فرزندم شما موفّق شده ایدکه......................

گلم:بااجرای فعالیت های............درزمینه ی ...............شماموفّق می شوی.

گلم:درانجام تکالیف............خیلی دقّت کرده ای.

وقتی می بینم که چقدرتلاش کردی تا...............خوش حال می شوم.

یک سبدگل شقایق برای تودختریاپسرلایق.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 15:27  توسط زلیخااحمدیان  | 
به نام آفریننده ی جهان

گزارش جلسه ی قطبی مورخ۲۸/۷/۹۰بررسی شد.گروه های آموزشی ازچندمدرسه بازدیدکردند.

معلم های هرکلاس درموردچالش های آموزشی،بررسی کتب وآزمون های عمل کردی صحبت کردند.

مشکلی اساسی که همه داشتنداین بودکه جلسات قطبی روز۵شنبه نشود.

دراملاهای آموزشی بهتراست ازمتنی استفاده شودکه دارای غلط املایی نباشد.

نظرهمکاران درموردمشکل آموزشی بعدازظهرهااین است که  دانش آموزان درزنگ های آخرکارایی ندارندو

به این صورت انگیزه ی یادگیری ازبین می رود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 10:21  توسط زلیخااحمدیان  | 

به نام خدا

جلسه ی قطبی مورخه۲۸/۷/۱۳۹۰قطب۱

گروههای آموزشی ازدبستانهای بهارباباشیخعلی وارشادبیسجان بازدیدنمودندمعلُمین پایه های اَوُل تاسوم دردبستان بهاروژایه های چهارم تاپنجم درارشادپیرامون بررسی کتب درسی وچالشهای آموزشی باهم    پایه های خودبحث وگفتگونمودند.درموردثبت مشاهدات خودازدانش آموزان دردفترکلاس،پوشه ی کاروچک لیست تبادل نظرکردند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان 1390ساعت 21:22  توسط زلیخااحمدیان  | 

به نام خالق یکتا

جلسه قطبی مورخه۲۱/۷/۱۳۹۰

درمرکزتحقیقات فلاورجان باسرگروههای قطب۸ازمناطق:زرین شهر،چادگان،فلاورجان،باغبهادران،پیربکران واِصفهان.

خانم ابراهیمی سرگروه اِصفهان درموردپوشه ی کار،دفترکلاس وانواع بازخوردمطالبی بازگوکردندهمچنین درموردوبلاگ وفعال نمودن آن.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان 1390ساعت 20:16  توسط زلیخااحمدیان  | 
  وسایل آموزشی درس ر یاضی پایه سوم ابتدایی

                     وسایل آموزشی

        درس

ردیف

مکعب ومکعب مستطیل چوبی یاپلاستیکی،گسترده مکعب ومکعب مستطیل(پلاستیکی،مقوایی)

معرفی مکعب ومکعب مستطیل

1

مکعب های پایه ده،چرتکه ی افقی-عمودی،تابلوی مغناطیسی و

کارت های عددی

معرفی1000وخواندن ونوشتن اعدادچهاررقمی

2

تابلوی مغناطیسی،چرتکه ی افقی-عمودی،ترازوی آموزشی

مفهوم ضرب

3

مفتول فلزی

انواع خطوط

4

تابلوی مغناطیسی،تابلوی میخی

چندضلعی هاونامگذاری آنها

5

تابلوی مغناطیسی یاتابلوی کلاس،تابلومیخی،

معرفی وشمارش قطرهای چندضلعی

6

تصویرساعت وتابلوی مغناطیسی

خواندن ساعت

7

اشیا.حقیقی،وزنه های یک گرمی(مکعب های پایه ده)ترازوی آموزشی)

جرم(سنگینی وسبکی-واحدوزن)

8

تابلوی مغناطیسی،چرتکه افقی-عمودی

رابطه ضرب وتقسیم

9

تابلوی مغناطیسی،چرتکه افقی-عمودی

ضرب وجمع ومفهوم چندبرابر

10

چرتکه افقی-عمودی

نمودارستونی

11

تابلوی مغناطیسی،چرتکه افقی-عمودی،ترازوی آموزشی

خواص ضرب

12

چرتکه افقی-عمودی

مجهول یابی درضرب

13

تابلوی مغناطیسی وگونیای معلّم،پرگارمعلّم وپرگاردانش آموز

معرفی گوشه(زاویه)ورسم شعاع وقطردایره

14

چرتکه افقی-عمودی،تابلوی مغناطیسی

خاصیت توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع

15

مجموعه ی اشکال هندسی،تابلوی میخی،قاب شفاف

مساحت

16

استوانه های چوبی یاپلاستیکی،گسترده استوانه

معرفی استوانه

17

صفحه وپایه ساعت آموزشی،مهرساعت

خواندن ساعت

18

تابلوی مغناطیسی،ساعت آموزشی

خواندن ساعت دربعدازظهر

19

مدل حقیقی،گسترده مخروط

معرفی مخروط

20

خط کش

معرفی میلی متر

21

چرتکه افقی-عمودی،تابلوی مغناطیسی

قابلیت تقسیم وتقسیم باباقیمانده

22

چرتکه افقی-عمودی،تابلوی مغناطیسی

مضرب های یک عدد

23

تابلوی مغناطیسی،چرتکه افقی-عمودی،میله های تقسیم شونده

مفهوم کسر،مقایسه ی کسر

24

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391ساعت 17:59  توسط زلیخااحمدیان  |